עצים בחזית עיריית כפר סבא. צילום שרונה לימן
עיריית כפר סבא. צילום שרונה לימן

חשיפה: חשש לפגמים וניגוד עניינים במכרז עירוני לביצוע סקר עצים בעיר

בית המשפט המחוזי לא חסך ביקורת מהעירייה שניהלה מכרז “שלא על פי הכללים”, אך מחק עתירה נגדה בשל משיכתה על ידי העותרים. "מחיקה זו אינה יכולה להצביע על כך שלטענות בעתירה לא היו רגליים", קבע השופט

פורסם בתאריך: 10.2.19 19:00

סגן נשיא בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, השופט יעקב שינמן, מתח ביקורת חריפה על עיריית כפר סבא בפסק דין שניתן ב-27 בינואר, על ניהול הליך מכרז לחברה שתבצע סקר עצים בכפר סבא, ואף סבר במהלך ההליך לשקול להורות על ביטול המכרז.

שינמן נדרש לעניין בעקבות עתירה שהגישה חברת ד.ב.ש של שמעון בן דוד, שהגיעה למקום השני במכרז, ובה הצביעה על שורה של פגמים מהותיים לכאורה שנפלו בו ושהיו לטענתה אמורים להביא לפסילת הצעתה של החברה הזוכה, פתילת המדבר של נעם ביבי.

נבהיר שחברת ד.ב.ש החליטה במהלך ההליך המשפטי למשוך את העתירה. עם זאת, כתב השופט שינמן בפסק הדין כי “עצם העובדה כי עותר מחק עתירתו מבלי לקבל את הסעד אותו ביקש, אינה מעידה בהכרח כי העתירה לא הייתה מוצדקת”.

בין השאר נטען בעתירה כי יש אי התאמה בחלק מהנתונים במסמכים שהגישה פתילת המדבר, שהגישה אישורים פגומים או חסרי תוקף, וכן שהצעת המחיר שהגישה “תוקנה בשלב כלשהו, מטעם כלשהו ועל ידי מאן דהוא”, לשון העתירה.

עוד עלתה בעתירה טענה של ניגוד עניינים: התברר שמי שמשמש כאגרונום העירייה הוא עובד חברת פתילת המדבר שזכתה במדבר. לפי תוצאות המכרז היה אמור האגרונום, מתוקף תפקידו, לפקח על עבודתה של החברה שבה הוא מועסק.

שינמן כתב בפסק הדין, שניתן כאמור לאחר ההחלטה למשוך את העתירה, כי “כל הנוגעים בדבר מבינים, שייתכן והליך ניהולו של המכרז היה שלא על פי הכללים ‘ככתבם וכלשונם’, בייחוד בקשר לנהלים ולטפסים שיש להגיש ולהצהיר בקשר ‘ניגוד עניינים’”. בהמשך כתב כי “הגיעו הדברים לידי כך שלאור הצהרות הצדדים סברתי שיש לשקול ביטול המכרז בכלל, והורתי לצדדים להגיש טיעונים לגבי אפשרות שכזו למרות שסעד כזה לא התבקש”.

מדובר כאמור במכרז 5/2018 שפרסמה העירייה לקבלת הצעות לביצוע סקר עצים ברחבי העיר. למכרז ניגשו שלוש חברות (ד.ב.ש ייעוץ ופיקוח של שמעון בן דוד, פתילת המדבר – ייעוץ אגרונומי ופיקוח גינון של נעם ביבי וחברת ארזים מוקה). בתנאי המכרז נקבע מחיר מקסימום לעץ. עוד נקבע שרק זוכה אחד ייבחר, עם אופציות להארכה. היקפו הכספי של המכרז נאמד על ידי העירייה ב-250 אלף שקלים. כל החברות שנגשו למכרז עוסקות בתחומי הייעוץ והפיקוח האגרונומי.
מגיש העתירה טען כאמור שבהצעה של פתילת המדבר נפלו פגמים מהותיים שדי בכל אחד מהם להביא לפסילת ההצעה. הפגמים כוללים: "פגם מהותי בערבות המכרז, אי עמידה בתנאי הסף של ניסיון קודם, עשיית שינויים אסורים באישור הביטוחים ופגם בטופס ההצעה הכספית”. עוד נטען כי העסקתה של החברה אסורה בשל ניגוד עניינים “מכיוון שזו מכהנת בעירייה בתפקיד אגרונום המחלקה והיא עתידה לפקח על הזוכה במכרז ועל עבודתו. למרות זאת, השתתפה החברה במכרז מבלי שעבודתה כאגרונום המחלקה הופסקה".

בן דוד טען בעתירה שדינה של ההצעה להיפסל על הסף בשל פגם בערבות הבנקאית שלה – הערבות הומצאה רק על שם פתילת המדבר ולא על שמו של נעם ביבי בעצמו, או על שמה המלא של החברה (פתילת המדבר- ייעוץ אגרונומי ופיקוח גינון) – כך שהערבות אינה על שם ישות משפטית כלשהי. בנוסף נטען כי “אין זהות בין המציע במכרז הלא הוא מר נועם ביבי לבין החייב שבכתב הערבות הלא היא פתילת המדבר”.

בנוסף נטען כי הזוכה במכרז “עשתה שינויים אסורים ב’טופס עשיית ביטוחים’, בניגוד להוראות תנאי המכרז”. עוד נטען כי אחד מתנאי הסף של המכרז הוא הדרישה לניסיון קודם של ביצוע סקר עצים של 4,000 עצים לפחות ברשויות מקומיות בלבד משנת 2013 ואילך, אולם “אחד האישורים שמשיבה 2 המציאה אינו אישור רשות מקומית כנדרש אלא אישור של גורם פרטי בניגוד לנדרש”, שעמד לדבריהם ממילא על 3,000 עצים. “במעשיה של משיבה 2, שירבוב אישור ‘פרטי’ שמתחזה להיות אישור ‘רשמי’ בין אישורים אחרים, יש לכאורה ניסיון שאף הצליח להטעות את ועדת המכרזים. גם מהטעם הזה צריכה הייתה הוועדה לפסול את המשיבה 2”. עוד נטען כי לא הומצאו אישורי מיסים בתוקף.

עוד נטען כי עיון בהצעת המחיר של החברה הזוכה “מעורר תמיהות”, וכי ברור שתוקנה בשלב כלשהו. המחיר שהוצע היה 22.7 שקלים (לעץ), אך לפי העתירה “אין ספק שהספרות האמצעיות, 2 ו-7, תוקנו, משמע החליפו ספרות שהיו רשומות שם לפני כן. לא ברור מתי ולמה נעשה התיקון.. לצד התיקון הוספה חתימה בכתב יד, ללא חותמת… שונה לגמרי מחתימתו של מר ביבי”.

באשר לתפקיד אגרונום המחלקה נכתב כי: “משיבה 2 עצמה צרפה להצעתה ‘רשימת ממליצים’. הממליצה בשורה הראשונה אינה אלא עירית מויאל, מנהל מחלקת שפ”ה, והייעוץ הניתן על ידי משיבה 2 למחלקה הוא בלשונה ‘ייעוץ אגרונומי על בסיס קבוע’. משמע שהמשיבה 2 היא הגורם המקצועי במחלקה”.
ואם לא די בכך, נכתב, גם מסמך ההבהרות של המכרז מעיר על ניגוד העניינים בין מבצע הסקר לגורם המפקח עליו כשנכתב במפורש “הפיקוח על ביצוע הממצאים יתבצע על אגרונום המחלקה”. “ניגוד העניינים הוא מהותי וקבוע, ולא ניתן לעקוף אותו או לרפא אותו בשום צורה”, נכתב.

“העותרת תטען כי מצד אחד לא היה מקום מלכתחילה לאפשר למשיבה 2 להשתתף במכרז כל עוד היא משמשת בתפקיד אגרונום המחלקה, ומצד שני, נוכח הפגמים שפורטו לעיל בהצעתה, היה על ועדת המכרזים להמליץ על פסילת הצעתה של משיבה 2 על הסף ולגופה”, נכתב לסיכום.

בית המשפט התבקש לבטל את הזכייה ולהכריז על בן דוד כזוכה. בדיון שהתקיים ב-29 באוגוסט 2018 אמר בא כוחה של “פתילת המדבר” עו”ד עופר דרורי, כי “אין שום ממשק בין הסוקר לבין האגרונום והעירייה מסכימה איתי”.

בדיון שהתקיים ב-29 בנובמבר טענה העירייה על ידי עו”ד נטלי רזניק כי “האגרונום מבצע צרכים שוטפים במחלקת הגינון, שלא בקשר לסקר. יכול להיות שהוא יפקח על אותם קבלנים שמבצעים את הסקר, על הטיפול שלהם שביצוע את הסקר כהלכה. הוא מפקח על הביצוע ולא על מסקנות הסקר עצמו”. היא הציעה “להפסיק את העבודה של האגרונום אם בית המשפט סבור שיש ניגוד עניינים”, והוסיפה: “אנחנו רוצים שהמכרז ימשיך”.

בא כוח המשיב אמר: “אנחנו מסכימים להצעה שהציגה נציגת העירייה לעניין האגרונום. אנו סבורים שאין שום ניגוד עניינים. העתירה לדעתנו היא ללא בסיס, אז נסכים לפנים משורת הדין לוותר על השירות של האגרונום שעתיד להסתיים באפריל 2019.

סגן הנשיא שינמן החליט בסיום הדיון כי “עקב הדברים שהתבררו לי היום ישנה גם אפשרות כי בסופו של יום אשקול לעשות שימוש בסמכותי לבטל את המכרז, ככל שיסתבר לי שיש הצדק לכך”.

פרקליטו של בן דוד, עו”ד אהוד גרא, טען כי ההחלטה למשוך את העתירה הייתה של הלקוח שלו ושהוא אינו רשאי לפרט את הנימוקים. “אני יכול לומר שהאדם, שהיה לטענתנו בניגוד עניינים, הסתבר במשפט שהעסקה שלו כאגרונום מסתיימת בימים אלה. כך שההערכה הייתה שבהחלט עשוי להיות מצב שהעתירה תתייתר מהטעם הזה. הם טענו שאין השקה בינו לבין עורך הסקר, שהוא אגב שכיר שלו שהחל לעבוד בראשית 2018 במקביל בעירייה. בכל מקרה, אותו אדם אמנם לא עושה את הסקר אבל הוא הסמכות הראשית והבכירה במחלקה ויש לו שם קשרים והשפעה”.

נועם ביבי הפנה אותנו לקבל תגובה מדוברות עיריית כפר סבא.

תגובת עיריית כפר סבא: "מדובר בעתירה שנדחתה בפסק הדין של בית המשפט, לאחר משיכתה על ידי העותר לפני חודש. יש לציין כי עניינה של הבקשה כמו גם העתירה, הוא באי השלמה של העותר עם החלטת ועדת המכרזים של עיריית כפר סבא לבחור במתחרהו העסקי כזוכה במכרז. העובדה שהעותר בחר למשוך את העתירה מדברת בעד עצמה".

תגובות

אין תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר