רפי סער על כסא ראש העירייה. צילום אריה אברמזון
רפי סער. צילום אריה אברמזון

רפי סער סירב למסור פרוטוקולים והודח מראשות מפעל המים

"ועד ההנהלה מונע משיקולים זרים ופועל תוך התעלמות מהוראות הדין", כתב סגן רשם האגודות השיתופיות בהחלטתו למנות ועדה ממונה למפעל ולהחליף את כל חברי ההנהלה. הוא הוסיף: "אגב טיפולינו בתיק זה נחשפנו לשורה של נושאים מטרידים". סער: "אני מברך על ההחלטה"

פורסם בתאריך: 13.2.20 19:39

סגן רשם האגודות השיתופיות במשרד הכלכלה, עו"ד שאול גורדון, הדיח את ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, מראשות הוועד המנהל של האגודה השיתופית של מפעל המים, כמו גם את כל חברי הוועד המנהל, ומינה ועדה ממונה בראשות ראש המועצה האזורית דרום השרון לשעבר, ד"ר מוטי דלאג'יו.

במכתב בן 13 עמודים פירט עו"ד גורדון את הסיבות להדחה. בנוסף שלח מפקח אזור תל אביב והמרכז ברשם האגודות השיתופיות, יונה בר נתן, מייל ליועצת המשפטית של האגודה ולממלא מקום המנכ"ל מעוז ליפשיץ ובו הוא מעביר להם את ההחלטה ומורה להם כי "החל ממועד זה, כל סמכויות ועד האגודה אשר היו בידי הוועד היוצא פקעו, ומעתה הן מסורות לידי הוועד הממונה בלבד". בר נתן דורש מהשניים שלא לבצע כל הוראה הניתנת להם על ידי יו"ר הוועד היוצא או מי מחברי הוועד היוצא "אין להעניק ייצוג משפטי, על חשבון האגודה, אלא באישור הוועד הממונה ואין להוציא כל הוצאה כספית בהוראת מי מחברי הוועד היוצא", הוא כותב ומוסיף "כל הוצאה כספית וכל פעולה שתיעשה בחריגה מהוראות אלה הינה באחריותכם האישית ולא תחייב את האגודה בצורה כלשהי".

תחילת הסיפור בפנייה של הפעיל החברתי, מי שעמד בעבר בראשות ועד שכונה 60 ו-ועד הגנים העירוני, ערן ורנר, בטענה כי באגודה לא מאפשרים לו לעיין בפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל של מפעל המים. משכבר הועברו, הם היו מושחרים ברובם. ורנר פנה בתחילת נובמבר בתלונה לבר נתן מהאגף לאיגוד שיתופי וזה ביקש להעביר את הפרוטוקולים המלאים למעט קטעים הקשורים לצנעת הפרט.

למרות הפצרות חוזרות ונשנות ודין ודברים לא הועברו המסמכים. בראשית החלטתו כותב עו"ד גורדון: "האם ועד הנהלה המסרב, באופן עקבי, לאפשר לחברי האגודה לעיין בפרוטוקולים, והמתמיד בסירובו לעשות כן גם לאחר החלטה מפורשת של רשם האגודות השיתופיות, ייחשב כוועד 'המזניח את ענייני האגודה', כמובנה של עילה זו בתקנות האגודות השיתופיות, והאם מוצדק בנסיבות העניין, לאור התנהלות זו ותלונות נוספות שהונחו בפנינו, למנות לאגודה ועד ממונה, אלו הן השאלות העומדות להכרעתי".

בהמשך הוא מפרט את השתלשלות העניינים תוך שהוא מציין כי ב-4 בספטמבר "בחרה היועצת המשפטית של האגודה להשיב למפקח האזורי תשובה מתחמקת, הנמנעת מלהתייחס לטענותיו של מר ורנר לגופן, אך הוסיפה כי 'לגופה של בקשת העיון, הרי שאין בכוונת האגודה לשלול זכויות חברים הקבועות בדין' וכי 'האגודה תפעל על פי הנחיות כבוד הרשם'.

לאחר מכן פנתה היועצת המשפטית לרשם וביקשה את הנחייתו משום שלטענתה ככל הנראה ורנר מדליף פרוטוקולים לתקשורת. לאחר מכן "התקשר ראש העיר למפקח האזורי וניסה לשכנעו, חרף סיכומים, שאין מקום למסור את החומר למר ורנר, אך זה הבהיר לו כי אלו הוראות הדין. מן התרשומת שרשם המפקח האזורי עולה כי בשלב כלשהו בשיחה שאל ראש העיר: 'ומה יקרה אם לא אמסור את החומר. מה הסנקציה הכי חמורה שרשם האגודות יכול לעשות לי?'. על כך השיב המפקח: 'יש סנקציה של מינוי ועד ממונה'. או אז באה תגובתו של ראש העיר: 'מצוין. זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה ועד ממונה. אפנה לרשם שימנה לי ועד ממונה'".

בטרם קבלת ההחלטה זימן הרשם את כל חברי הוועד לדיון בפניו שאמור היה להתקיים ב-5 בפברואר. כמה ימים לפני כן שוחח עם ראש העיר, אך סער הבהיר בפניו כי אין בכוונתו ובכוונת חברי הוועד להגיע לישיבה האמורה. "משהבהיר הרשם כי עמדה זו אינה מותירה בידו ברירה אלא למנות לאגודה ועד ממונה, השיב ראש העיר, כפי שמסר אף למפקח האזורי, כי אין לו התנגדות למינוי ועד ממונה וכי הוא ישמח אם באותה הזדמנות תיבדק גם התנהלות האגודה בשנים שקדמו למינויו".

לאחר מכן ניסתה היועצת המשפטית למצוא מוצא למצב שנוצר. הרשם הבהיר כי על האגודה למסור את הפרוטוקולים לחבר המבקש זאת. הוא אף דחה את מועד ההחלטה אולם "למרבה הצער לא הודיעה האגודה על כוונתה לציית להחלטת הרשם ולמסור את הפרוטוקולים".

"קשה להשתחרר מהרושם כי חברי הוועד, ומר סער בראשם, מתקשים להפנים את עקרונות הקואופרציה. אגודה שיתופית, בשונה מתאגידים אחרים, שייכת, באופן מוחלט, לחבריה. כך בכל אגודה וכך אף במפעל המים כפר סבא. לכל חבר, ללא קשר להונו האישי, שטח ביתו, שיוכו המפלגתי או תרומתו לעיר, קול אחד ויחיד. האגודה מושתתת על עקרונות הדמוקרטיה. חברי הוועד אינם אלא שלוחים של התושבים ובעלי העסקים בעיר, החבים כלפיהם בחובת נאמנות, המבוססת על שקיפות מוחלטת למעט במקרים חריגים ויוצאי דופן במיוחד".

לדבריו, הוראת תקנה 37 לתקנות רשויות האגודה, קובעת כי ""לכל חבר האגודה הזכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, המועצה, הועד ויתר רשויות האגודה, תוך שבוע ימים מיום שדרש".

עוד הוסיף ואמר: "זהו מקרה נוסף בו מתגלית במלוא חומרתה תופעה הידועה בשם 'שלטון המנהלים'. לצערנו, ולא בפעם הראשונה, נתקלים אנו במנהלים אשר טועים לחשוב כי האגודה היא נחלתם הפרטית, ועל כן אין הם חייבים ליתן דין וחשבון לאיש על פעילותם. כשזו התפישה, בל נתפלא שחברי הוועד אינם מכירים בזכותם של החברים לקבל לידיהם את הפרוטוקולים מישיבות הוועד, במיוחד אם ישנה אפשרות כי בעקבות כך, ימתחו החברים, חלילה, ביקורת על פעילות הוועד… ייתכנו מקרים בהם פרסום מידע אודות המתרחש בחדרי ההנהלה עלול לפגוע, חלילה, בביטחון המדינה או באינטרסים רגישים של עסק כלכלי. עם זאת, כפי שציין מר ורנר בפנייתו, אין מדובר בענייננו במפעל לייצור טילים, אלא באגודה אשר עיסוקה באספקת מים לתושבי העיר. לא צנעת הפרט, ולא נימוקים אחרים יכולים להצדיק השחרת פרוטוקולים והסתרת מידע מחברי האגודה, הזכאים לדעת כיצד מתנהלת האגודה ומה נעשה בכספה – כספם. התנגדות הוועד לחשיפת הפרוטוקולים לא רק שאינה חוקית במקרה זה, ולא רק שעומדת היא בניגוד להחלטה מפורשת של הרשם, אלא שמעוררת היא חשד שמא מבקשים חברי הוועד להסתיר דבר-מה מעיני החברים. גם אם יש חשש כי מאן דהו מבקש להשחיר את פניהם של חברי הוועד (ולא אתפלא אם כך הוא, על רקע אותו 'חטא קדמון' שהביא לפוליטיזציה של הוועד), עדיין איתן אני בדעתי כי חשיפת האמת והתמודדות ישירה וגלויה עם טענות המופנות לוועד, טובה עשרת מונים מכל הסתרה והשחרה, המשחירה, בראש ובראשונה, את הוועד ואת העומד בראשו".

חברי הוועד הממונה ייכנסו לתפקידם לאלתר ויהיו להם כל הסמכויות שיש לוועד ההנהלה בהתאם לתקנון האגודה. תוקף המינוי עד ליום ה-1 בפברואר 2022, אולם הצורך בהמשך כהונת הוועד יובא לבחינת הרשם בתום שנה מהיום, ולא יאוחר מה-1 במרץ 2021.

באחרית הדבר כותב סגן הרשם: "אבות הקואופרציה לימדונו כי אגודות שיתופיות נועדו לקדם אינטרסים משותפים של חבריהם. הן מוקמות על ידי חבריהן ועבורם, ומנוהלות על ידם. עניינה של האגודה כאן, מסיבות שונות שפורטו, יצא מכלל שליטה, כאשר ועד ההנהלה מונע משיקולים זרים ופועל תוך התעלמות מהוראות הדין ומהנחיות מפורשות של רשם האגודות השיתופיות. לכך, בכל הכבוד, לא נוכל לתת יד. עתה, עם מינוי ועד ממונה לאגודה, ועד מקצועי אשר מחויב אך ורק לאגודה ולחבריה ומשוחרר מאינטרסים חיצוניים ומשיקולים אחרים, יש לקוות כי האגודה תוחזר לבעליה. אגב טיפולינו בתיק זה נחשפנו לשורה של נושאים מטרידים, אשר רק חלקם בסמכותנו, ובהם חוקיות התקנות שהותקנו בשנת 2002, החשש לניגוד עניינים בין תפקידי מועצת העיר לבין ניהול האגודה, היות האגודה, הלכה למעשה, תאגיד עירוני ועוד. אשר על כן, אני מורה להעביר העתק החלטה זו לידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולידי היועץ המשפטי של משרד הפנים כדי שיבחנו את הנושאים העולים בתיק זה ויפעלו הם, בהתאם לסמכותם, כפי שימצאו לנכון".

ערן ורנר

ורנר בתגובה: "במשך שבעה חודשים שאני מנהל מאבק ציבורי עיקש לקבלת הפרוטוקולים של מפעל המים ולהגברת השקיפות על התנהלות האגודה. לצערי ראש העיר לא בחל באמצעים, לרבות התעלמות מהוראות הדין ומהנחיותיו המפורשות של המפקח והמשיך לנהוג באגודה כאילו אין דין ואין דיין. בכל הקשור לשקיפות, דיבורים לחוד ומעשים לחוד. בפרק הזמן הזה למדתי גם על אופן קבלת ההחלטות באגודה ולפיכך אין לי כל ספק שהחלטת הרשם מתבקשת וראויה. אין מקום לראש העיר לעמוד בראש מפעל המים, לפחות כל עוד מדובר באגודה שיתופית בבעלות תושבי העיר. אני שמח שסגן הרשם הדגיש וקבע כי תושבי העיר הם הבעלים של האגודה וכל פעילות האגודה צריכה להעשות אך ורק לטובתם ועל כן בחר להחליף את ועד ההנהלה הקיים בועד מקצועי ממונה. עוד אני שמח שעל הוועד הממונה הוטלה המשימה המשימה להגביר את השקיפות בניהול האגודה, ולבחון את הפעילות הכלכלית של האגודה, לרבות מעורבותה במיזמים שונים, והכל מתוך ראיית טובתם של חברי האגודה".

תגובתו של רפי סער: "אני מברך על החלטת סגן הרשם. בשיחותיי עמו, כמצוין בפרוטוקול, ביקשתי מינוי ועד ממונה וכן את בדיקת התנהלות האגודה בשנים האחרונות וכולי תקווה שבדיקה זו תיעשה בצורה מקיפה ויסודית. אני סמוך ובטוח כי החברים החדשים, שמונו לועד המנהל ימלאו את תפקידם על הצד הטוב ביותר. אני אמשיך במשימתי, כראש עיר העומדת בשורה הראשונה של הרשויות המקומיות בישראל, להצעיד את כפר סבא קדימה. כל עתותי מוקדשות להמשך העצמתה ופיתוחה של העיר כפר סבא, הנמצאת בנסיקה מתמדת בכל תחומי החיים. מכתבו של סגן הרשם יענה בנפרד".


הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו


תגובות

16 תגובות
16 תגובות
 1. אזרח ש שלם חשבון מים מופקע

  החוצפה במלוא הדרה
  מי הם חברי הועד ההנהלה המודחים חוץ מרפי סער ?

 2. מאוכזב סער

  רפי סער פוליטיקאי מהשורה הראשונה, הולך בדרכו של ביבי.
  ביצע עבירה חמורה, לא שם קצוץ על חוקים, תקנות ומנהל תקין, וגם שמעיפים אותו ומטיחים את האמת בפרצוף מגיב בשני שלבים:
  1 זה בדיוק מה שרציתי שיקרה
  2 יש לנו ארץ נהדרת
  היכונו לשלב השלישי בעוד שנים ספורות – לא היה כלום ולא יהיה כלום כולם רודפים אותי והתקשורת

 3. מאוכזבת

  רפי סער תתפטר. אתה גורם לנזקים. לא נזק. נזקים!
  אתה איש שררה, כוחני, סותם פיות, שחצן, אגו נפוח שממש לא מתאים לאופי העיר המצויינת הזאת, והיא מצויינת לא בזכותך אלא למרות

 4. רפי תיזהר

  להב 433 עומד בפתח. מספיק לנו יהודה אחד שהסתבך בפלילים. לא רוצים עוד יהודה כזה.

 5. שולמן

  ככה לא מתנהג מנהיג.
  ככה נראה אחרון הפושעים, שנתפס במערומיו. חשבו שאפשר להפוך את מפעל המים למפעל של ג'ובים וחלוקת כספים…
  בושה לכפר סבא, שממשיכה להתבוסס ברפש הזה
  רפי סער הביתה!

 6. רפי תזהר

  הקרובים ביותר אליך יפילו אותך, על מה? מה זה משנה? ימצאו כבר, קשקושים או ליחשושים על תלושים.

 7. קשקשן

  שום לחשושים ושום תלושים המדובר בטענות חמורות הרבה יותר שכלל לא נחקרו. שנינו יודעים בדיוק מה שיהודה עשה. אם הכול היה נחקר הוא היה גומר את שארית חייו בכלא..

 8. אתה ברברן הדיוט

  שנתיים חקירה סמויה ועוד שנתיים חקירה גלויה, ומה נותר?? ליחשושים, קישקושים, והדיוט חדל אישים כמוך.

 9. חחחח...

  לדעתי התגובה של הקשקשן היא של זה שעומד להפיל גם את סער, כמה שקוף

 10. לקשקשן

  רשום בפניך לגבי יהודה, ההר יוליד עכבר, אבל חייבים להזהיר את סער מפני אנשים צבועים כמוך

 11. כפר סבא לא תמימים לנצח - יאללה ורנר!!! שיקומו עוד 1000 כמוך.

  מפעל המים הפכה לקופת מזומנים וחוץ מהעבודה שכל תושבי כפר סבא חברים באגודה הזו
  אני לא בטוח שהתושבים זוכים לפירות של האגודה.
  הגיע הזמן לשקיפות של אגודת המים ולהפוך כל אבן.
  אגודה שיתופית שמסתתרת תחת ההגדרה שלה בשביל גובים וקומבינות שלטוניות.
  מוכרים שטחים שהיו בעבר לצרכי מים לטובת נדל"ן.
  איפה שאין שקיפות יש סירחון והגיע הזמן לשם פנס על מה שמתרחש בכפר סבא, אולי ימצאו שם מספיק כסף לבנות 4 איצטדיונים…..

 12. יואב

  אכן, איפה שאין שקיפות יש סרחון, במקום שמסתירים יש שחיתות, מי שלא מתנהל בשקיפות הוא פחדן, ומי שלא מפחד הוא גנגסטר.

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר