מודעות בחירות בכפר סבא
מודעות בחירות בכפר סבא

איזו סיעה חיובית ואיזו לא: פורסם דוח מימון הבחירות בשלטון המקומי

רק שתי סיעות מתוך ה-14 שהתמודדו בבחירות המקומיות האחרונות בכפר סבא זכו לביקורת חיובית, היתר מצוינות לשלילה על ידי מבקר המדינה וחלקן אף נקנסו. סיעות שהתמודדו תחת מפלגת אם גדולה כמו סיעתו של רפי סער לא נכללו בדוח. קבלו את הפירוט המלא

פורסם בתאריך: 29.3.20 18:14

מתוך 14 סיעות שהתמודדו בבחירות המוניציפאליות באוקטובר 2018 בכפר סבא, רק שתיים קיבלו ביקורת חיובית בדוח מימון הבחירות בשלטון המקומי שפרסם ביום חמישי האחרון מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. מדובר בסיעות תנופה בראשות סגן וממלא מקום ראש העיר עו"ד איתן צנעני וסיעת הרשימה שלנו בראשות חברת מועצת העיר עו"ד עדי לוי-סקופ. יתר הסיעות קיבלו ביקורת לא חיובית על אופן ניהול החשבונות שלהן או על חריגה מתקרת הוצאות המותרת וחלק אף נקנסו בשל כך. הדוח מציין בין השאר לשלילה את סיעותיהם של מירית שקד ברק, יוסי סדבון, הדר לביא וצביקה צרפתי. יאיר אברהם מסיעת "קול החינוך" כלל לא הגיש דוח ויובל לוי, יו"ר סיעת תפוח, הגיש את הדוח באיחור ניכר והביקורת לגבי סיעתו תכלל בדוח נפרד.

נציין כי הדוח אינו כולל ארבע סיעות שהתמודדו תחת מפלגת אם גדולה ובהם סיעת ראש העירייה רפי סער שנתמכה על ידי מפלגת העבודה, רשימת מפלגת העבודה למועצה בראשות עמירם מילר, סיעת הליכוד בראשות אורן כהן וסיעת מרצ בראשות סגן ראש העיר עילאי הרסגור-הנדין. לגבי סיעות אלו יוגש דוח נפרד רק בספטמבר 2020 על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת.

על פי החוק, בוחן מבקר המדינה שלושה פרמטרים; האם הסיעות והמועמדים ניהלו מערכת חשבונות בהתאם להנחיות, האם הוצאות הבחירות שלהן היו בגבולות התקרה שנקבעה בחוק והאם ההכנסות שקיבלו היו בגבולות התקרה שנקבעה בחוק.

החוק קובע כי מקורות המימון להוצאות הבחירות של סיעות ומועמדים יהיו מימון ממלכתי מאוצר המדינה ותרומות. תקרת ההוצאה המותרת נקבעת בהתאם למספר המנדטים שסיעה קיבלה או שהיו לה במועצה היוצאת. סיעה הזכאית למימון ממלכתי מקבלת 85 אחוז מסכום המימון מיד עם פרסום תוצאות הבחירות, ואת יתרת 15 האחוזים מהמימון המגיע תקבל עכשיו, עם פרסום דוח הביקורת של מבקר המדינה. אולם, המבקר רשאי לקנוס את הסיעה בחלק מיתרת המימון המגיע במידה והיא אינה מקבלת דוח חיובי. גובה הקנס הינו בהתחשב באופי החריגה, בהיקפה ובמידת האיחור בהגשת החשבונות. יש לציין כי על פי החוק סיעה שלא מגישה את חשבונותיה תידרש להשיב לאוצר המדינה את כלל כספי המימון שכבר שולמו לה.

המבקר ציין כי למרות הארכת המועד להגשת הדוחות הכספיים, 249 סיעות ו-10 מועמדים ברשויות המקומיות הגישו למשרד המבקר את דיווחיהם באיחור וחלקם אף ללא המסמכים והאסמכתאות הדרושים לשם עריכת הביקורת. למרות זאת, סבר המבקר כי יש לאפשר לקבל את הדיווחים שהוגשו באיחור ובכוונתו לפרסם את דוח הביקורת על סיעות אלו במועד מאוחר יותר. בסך הכל בדק המבקר 1,387 סיעות ברשויות המקומיות ומתוכן רק-627 קיבלו דוח חיובי.

סיעת תנופה בראשות עו״ד איתן צנעני – זכתה בשלושה מנדטים. הסיעה הוציאה 670,982 שקלים וסיימה את מערכת הבחירות עם עודף של 796 שקלים. כל הכנסות הסיעה היו ממימון אוצר המדינה. הסיעה קיבלה דוח חיובי.

סיעת הרשימה שלנו בראשות עו״ד עדי לוי-סקופ – זכתה במנדט אחד. הסיעה הוציאה 255,596 שקלים וסיימה עם עודף של 3,419 שקלים. כל הכנסותיה, למעט תרומה של 1,500 שקלים, הגיעו ממימון מאוצר המדינה. הרשימה קיבלה דוח חיובי.

סיעת כפר סבא מתקדמת בראשות הדר לביא – תקרת ההוצאה המותרת היתה 1,545,089 שקלים אך הסיעה הוציאה 1,874,393 שקלים כאשר הכנסותיה היו 775,345 שקלים. למעט סכום של 2,800 שקלים מתרומות כל הכנסות הסיעה הגיעו מאוצר המדינה. הסיעה סיימה בגירעון של 1,099,048 שקלים. הוצאות הסיעה חרגו מהגבולות הקבועים בחוק ב-329,304 שקלים. מבקר המדינה שלל מהסיעה יתרת מימון בסכום של 54,078 ש"ח שהם שבעה אחוזים מהמימון הממלכתי המגיע לה.

סיעת כפר סבא בראש, בראשות עו"ד יוסי סדבון – זכתה ב-3 מנדטים. תקרת ההוצאה המותרת היתה 1,545,089 שקלים אך הסיעה הוציאה 1,793,528 שקלים, מתוכם 275,206 שקלים מתרומות ו-1,041,256 שקלים מימון מאוצר המדינה. הסיעה סיימה עם גירעון של 477,066 שקלים. המבקר השית קנס של 31,238 שקלים שהם שלושה אחוזים מהמימון המגיע לסיעה עקב החריגה בהוצאות הסיעה.

סיעת כפר סבא אחת, בראשות ראש העיר לשעבר צביקה צרפתי – זכתה במנדט אחד בבחירות. לסיעה נקבעה תקרת הוצאות בסך 2,060,119 שקלים על רקע מספר חבריה במועצה היוצאת. הסיעה הוציאה 774,232 שקלים אך היו לה הכנסות של 351,276 שקלים בלבד, מתוכן 127,350 מתרומות והיתר מימון מאוצר המדינה, לפיכך סיימה את הבחירות עם גירעון של 422,956 שקלים. המבקר ציין כי הגרעון מהווה תרומה אסורה. הסיעה נקנסה בסכום של 24,632 שקלים שהוא 11 אחוזים מהמימון הממלכתי המגיע לה.

סיעת תפו"ח, בראשות עו״ד אהוד יובל לוי – מסרה את הדיווח הכספי באיחור ניכר ולפיכך לא היה אפשר להשלים את בדיקתו בפרק הזמן הקבוע בחוק. כאמור למרות שהחוק מאפשר לחייב סיעה שלא מגישה את הדוח בהחזרת כלל המימון שקיבלה מהמדינה החליט המבקר לקבל את הדוח הכספי באיחור ולהשלים את בדיקתו ופרסום הביקורת במועד מאוחר יותר.

בבחירות השתתפו גם ארבע סיעות שלא קיבלו מנדטים בכלל, ואף הם כולם קיבלו דוח לא חיובי. תקרת ההוצאות המותרת לסיעות אלו היא 1,007,667 שקלים.

סיעת התפוזים בראשות מירית שקד ברק – הוציאה 331,979 וסיימה את מערכת הבחירות עם גרעון של 223,188 שקלים. הסיעה דיווחה על תרומות בהיקף של 108,791. מבקר המדינה ציין כי לפי הסבריה הגירעון יכוסה ממקורות עצמיים של נציגיה ובכך מדובר בתרומה אסורה. עוד העיר המבקר כי הרשימה לא ניהלה את החשבונות בהתאם להנחיות המבקר לרבות בעניין היעדר התקשרויות בכתב, היעדר אסמכתאות לפרסומים, ואי-ניהול חשבון בנק כנדרש. היות והסיעה לא זכתה במנדטים היא אינה זכאית למימון מהמדינה, החוק אינו קובע סנקציה כספית שתוטל בנסיבות אלה.

סיעת אור בש״ס בראשות עו״ד מנשה אליאס ושמעון פרץ – הסיעה לא נכנסה למועצה אך היות וקיבלה למעלה ממחצית הקולות הנדרשים למנדט קיים מימון חלקי מהמדינה. סך ההוצאות 136,242 שקלים. והם גויסו באופן כמעט מלא ממימון המדינה. לסיעה גרעון של 1,887 שקלים בלבד שהינו מותר לכיסוי עצמי. לא ניתן דוח חיובי היות והדוח הוגש באיחור ניכר אולם המבקר הסתפק באזהרה בלבד ולא הטיל סנקציה ביחס ליתרת המימון המגיע לסיעה.

סיעת כפר סבא ירוקה בראשות עדן רחמים – הסיעה הוציאה 107,161 שקלים וקיבלה תרומות בסך 71,446 שקלים. הסיעה סיימה את מערכת הבחירות בגירעון של 35,715 שקלים והמבקר קבע כי יש בגירעון זה משום תרומה אסורה. עוד הוסיף המבקר כי הסיעה לא רשמה הוצאות כנדרש ולא הציגה התקשרויות בכתב. הסיעה אינה זכאית למימון ולכן לא הוטלו סנקציות.

סיעת קול החינוך בראשות יאיר אברהם – הסיעה לא מסרה את החשבונות ואת הדוח הכספי למבקר המדינה כנדרש למרות בקשות חוזרות ונשנות. בהיעדר חשבונות ודוח כספי לא ניתן דוח חיובי. מאחר והסיעה לא זכתה במנדטים לא ננקטו נגדה סנקציות.

את דוח המבקר המלא ניתן לראות כאן.


הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו


תגובות

אין תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"צומת השרון כפר סבא"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר